دیکته شب و سرمشق و جدول ترکیب انجام شود فردا فارسی درس استخر گوش شنوا و دریا پرسیده میشود حتما تمرین شود فردا دیکته گفته میشود پس پسرام حسابی تمرین کنند کتاب کار و ادینه تا صفحه ایی که امضا کردم برای روز شنبه حل شود با تشکر

رفتن به نوار ابزار