هم معنی و مخالف درس های ۱۳ و ۱۴ در دفتر نوشته و به طور کامل خوانده شود.( هم معنی و مخالف ها داخل وبلاگ قرار داده شده است.)

یک صفحه املا از لغات جدید درس های ۱۰ و ۹ و۸ نوشته شود.

علوم : سوالات مربوط به درس های ۹ و ۱۰ کامل خوانده شود.(پرسیده می شود.)

کاربرگ ریاضی قرار داده شده داخل وبلاگ حل شود.

با کلمه های(( مدرسه ، آموزش، فروشگاه ، پیشرفت ، مهربانی، دوست)) جمله بسازند ، زمان جمله آینده باشد .( مثل : من فردا به مدرسه خواهم رفت.)

تصویر پرچم ایران کشیده شود و نماد هر رنگ را در قسمت خود نوشته و با هر یک جمله بسازند.

یک صفحه املا از درس پرچم نوشته شود، کلمات جدید درس رنگی نوشته شود.

۵ عددتفریق سه رقمی نوشته شود و به روش تکنیکی حل شود.

کاربرگ های ریاضی ارائه شده در وبلاگ در دفتر نوشته و حل شود.

یک صفحه املا از درس پرچم نوشته شود.

از روی ۸ خط آخر درس پرچم رونویسی شود .

پیک آدینه با دقت کامل شود.

هر شب یک صفحه املا از درس های ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ نوشته شود.

شنبه فارسی از درس ۶ تا ۱۳ آزمون گرفته می شود.

از روی ۱۰ خط اول درس پرچم رونویسی شود.

یک صفحه املا از درس پرچم نوشته شود.

۵ عدد تفریق سه رقمی نوشته شود و به روش تکنیکی حل نمایند.

کاربرگ ریاضی حل شود. ( به روش جمع و تفریق تکنیکی)

یک صفحه املا از درس ۶ نوشته شود.

علوم : از درس ۱۰ آزمون گرفته می شود.( کامل خوانده شود.)

۱۰ کلمه یک نقطه از درس ایران زیبا پیدا شود و با هرکدام یک جمله بسازند.

یک صفحه املا از درس ۵ نوشته شود.

۵ تفریق سه رقمی نوشته و به روش تکنیکی حل شود.

فردا فارسی از درس ۶ تا ۱۳ آزمون گرفته می شود.

۱۰ عدد جمع سه رقمی توسط اولیاء نوشته شود و دانش آموز به روش تکنیکی یا( راست به چپ ) حل نماید.

یک صفحه املا از درس ایران زیبا نوشته شود.

هدیه های آسمانی درس ۱۴ پرسیده می شود.

پیک آدینه بادقّت ، کامل شود.

هر شب یک صفحه املا از درس های ۱۲، ۱۰ و ۹ نوشته شود.

شنبه ریاضی آزمون گرفته می شود.( فصل های ۵ و ۶ )

رفتن به نوار ابزار