٭ حکایت صفحه ۵۵ فارسی خوانده شود و دردرفتر نوشته شود.
٭ ۵ سوال ریاضی مربوط به فصل ۴ نوشته و حل نمایند . (در دفتر)

٭ کلمات هم معنی و مخالف درس های اتا ۷ خوانده شود . ( پرسیده می شود)
٭ به دلیل لغو آزمون علوم در روز دوشنبه، آزمون علوم در روز سه شنبه گرفته می شود.

رفتن به نوار ابزار