پیک آدینه انجام شود.

هرشب یک صفحه املا از درس های ۲ و ۳ و۸ نوشته شود.

سوالات علوم دروس ۱ ، ۲ ، ۳ و ۷ خوانده شود .( پرسیده می شود.)

کلمات هم معنی و مخالف درس های ۶ و ۷ خوانده شود.( پرسیده می شود.)

( آدینه خوب و خوشی داشته باشید.)

رفتن به نوار ابزار