پنج کلمه به دلخواه از درس هنرمند انتخاب شود و از هر کدام یک خط بنویسند.

کلما هم معنی و مخالف دروس ۸ و ۹ پرسیده می شود.

۵ سوال ریاضی در مورد مباحث ساعت و تقریب اعداد سه رقمی نوشته شود و پاسخ دهند.

( موفقیت دانش آموز شما آرزوی ماست.)

رفتن به نوار ابزار