در دفتر خود نقاشی یک خانه کشیده شود و تعدادی از بستگان مادری و پدری خود را داخل آن بنویسند.(مثل : عمو ، خاله و…، اسم ننویسند.)

یک صفحه املا از درس ۵ فارسی نوشته شود.

هدیه های آسمانی درس ۱۲ پرسیده می شود.

رفتن به نوار ابزار