۱۰ کلمه بی نقطه و یک نقطه از درس فردوسی پیدا کنند و با هر کدام یک جمله بسازند.

یک صفحه املا از درس فردوسی نوشته شود.

فردا از درس ۹ علوم آزمون گرفته می شود.

رفتن به نوار ابزار