پیک آدینه و کاربرگ ریاضی با دقّت کامل شود.

هر شب یک صفحه املا از درس های ۶ و ۷ و ۸ نوشته شود .

(( روز و روزگارتان خوش، آدینه خوبی برایتان آرزومندیم.))

رفتن به نوار ابزار