یک صفحه املا از درس فردوسی نوشته شود.

علوم درس ۹ خوانده شود.

با پنج کلمه جدید از درس فردوسی جمله بسازند.

خاطره اردوی هیومن پارک نوشته شود.

یک جدول با سه ستون کشیده شود و کلماتی که دارای یک نقطه ، دونقطه و سه نقطه هستند را از درس فردوسی پیدا کنند و بنویسند.

۱۰ کلمه پیدا کنند که با ( بی و با ) شروع شود و معنی آن را بنویسند: با ادب – بی سواد

۵ خط با اندازه های مختلف رسم شود و اندازه هر کدام برحسب سانتی متر و میلی متر نوشته شود.

یک صفحه املا از درس فردوسی نوشته شود.

۵ کلمه که بخش دوم آن خانه باشد پیدا کنید و با معنی بنویسید.

نام ۱۰ تا از اجناس خانه خود را بنویسید و قیمت هر کدام را به عدد و حروف بنویسید .( اعداد سه رقمی باشند.)

یک صفحه املا از درس فردوسی نوشته شود.

از روی درس فردوسی رونویسی شود.

یک صفحه املا از درس فردوسی نوشته شود.

علوم درس ۹ پرسیده می شود.

برای زنگ خلاقیت مقداری کارتن و یک عدد قیچی آورده شود.

کاربرگ فارسی انجام شود.

از روی درس هنرمند رونویسی شود.

کلماتی که دارای حرف ((ب)) هستند از درس هنرمند پیدا کنند و از روی هرکدام یک خط بنویسند.

فردا از درس های ۱۱ و ۱۲ هدیه های آسمانی آزمون گرفته می شود.

پیک آدینه و کاربرگ ریاضی انجام شود.

هرشب یک صفحه املا از درس های۴ و ۵ و ۹ نوشته شود.

شنبه از فصل ۴ ریاضی آزمون گرفته می شود.

( روز و روزگارتون خوش)

کاربرگ ریاضی انجام شود.

یک صفحه املا از درس هنرمند نوشته شود.

یک نقاشی در مورد هنر مورد علاقه خود بکشند.

(ممنون از توجه شما)

پنج کلمه به دلخواه از درس هنرمند انتخاب شود و از هر کدام یک خط بنویسند.

کلما هم معنی و مخالف دروس ۸ و ۹ پرسیده می شود.

۵ سوال ریاضی در مورد مباحث ساعت و تقریب اعداد سه رقمی نوشته شود و پاسخ دهند.

( موفقیت دانش آموز شما آرزوی ماست.)

یک صفحه املا از درس هنرمند نوشته شود .

تحقیق کنید که با چه دانه هایی می توان روغن تهیه کرد.

با پنج کلمه جدید از درس هنرمند جملات زیبا نوشته شود.

برای زنگ خلاقیت مقداری کارتون و یک قیچی آورده شود.

( روز برفی خوبی داشته باشید.)

رفتن به نوار ابزار