امتحان روخوانی قران از دانش اموزانی که نبودند صفحه های۱۵و۲۷و۹گرفته میشود.
فارسی امتحان روخوانی از تمام درس ها گرفته میشود.
علوم حتما خوانده شود شنبه رفع اشکال وپرسش داریم یکشنبه امتحان ترم گرفته خواهد شد.
(همه برگه های سوال علوم همراه دانش اموزان باشد).
ریاضی تمرین های صفحه های ۶۱تا۶۳حل شود.
با تشکر

رفتن به نوار ابزار