سلام خدمت اولیای گرامی، تکالیف روز شنبه شامل موارد زیر می باشد.
پیک هفته که در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است را حل کنند.
امتحان فارسی از درس ۱تا ۷را را بخوانند.
واژگان فقط درس های آفریدگار زیبایی، رهایی از قفس و آرش کمانگیر را بخوانند.
سوال های آخر جزوه ها مهم است.
دانش زبانی که در هر جزوه آمده مهم می باشد.

مفهوم شعر فقط روباه وزاغ را بخوانند

رفتن به نوار ابزار