باسلام

فردا امتحان قران تاصفحه۴۳ بادقت و توجه بخوانید.

علوم،فردا لوازم مربوط به درس حرکت بدن را بیاورید(مقوای رنگی،دکمه،نخ کلفت،چسب مایع)

کاربرگ های ریاضی مربوط به تقارن را کامل کنید.

رفتن به نوار ابزار