سوالات مروری علوم و ریاضی موجود در تصاویر را دردفتر نوشته و پاسخ دهید.

سوالات مروری علوم ، مربوط به دروس ۱ تا ۱۰ ؛ با دقت به سوالات پاسخ دهید.⬆⬆

فارسی : سوالات مربوط به درس فارسی موجود درتصویر داخل دفتر نوشته شده و پاسخ داده شود.(سوال ۱ ، مربوط به صفحه ی ۱۲۲کتاب قسمت نام نامه)

فارسی: یکبار از روی درس دوستی نوشته و معنی آن را بخوانید.

یک انشا در رابطه با پدر نوشته و طراحی کنید.

ریاضی : بخش اندازه گیری زاویه ها را مطالعه کنید تا درس جلسه ی قبل،در ذهنتان تثبیت شود.

اجتماعی : دروس ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.

یکشنبه۹۸/۱۲/۴:

اجتماعی: دروس ۱۷و ۱۸ پرسیده می شود.

تصاویر ریاضی موجود در وبلاگ را در دفتر وارد کرده و مطالعه کنید۰

سوالات نگارش موجود در تصویر را در دفتر نوشته و با توجه به کتاب نگارش پاسخ دهید.

ریاضی: آزمون ریاضی فصل ۵ برگزار می گردد.

علوم : درس ۱۰ پرسش می شود.

پیک‌آدینه پاسخ داده شود.

فارسی: رو نویسی از درس دوستی انجام شود.

یکبار از لغات درس دوستی و شهدا خورشیدند با معنی نوشته شود.

ریاضی : چند زاویه بکشید و متمم آن را رسم کنید.

فارسی: پاسخ سوالات نوشته شده ، در دفتر فارسی را از کتاب نگارش، پیدا کرده و بنویسید.( آزمون فارسی دروس ۱۰ و ۱۱) برگزار می گردد.

ریاضی : تصویر موجود را در دفتر نوشته و پاسخ دهید.

قرآن: روخوانی و کار در کلاس پرسش می شود.

گونیا و نقاله همراه داشته باشید.

مطالب داخل کانال مطالعه گردد.

ریاضی : تمرین صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ در دفتر نوشته شود.

فارسی : عناصر داستانی را از درس عطار و جلال الدین محمّد پیدا کرده و نوشته شود.

کتاب و دفتر فارسی و ریاضی همراه داشته باشید.

تصویرهای موجود را در دفتر وارد کنید.

گونیا و نقاله همراه داشته باشید.

فارسی :رونویسی از درس بوعلی و بهمنیار(بخوان و بیندیش) انجام شود.

ریاضی: سوال ۲ و ۴ صفحه ی ۱۰۱ در دفتر پاسخ داده شود.

فارسی: آزمون ۱۰ و ۱۱ برگزار می شود.

کتاب ریاضی همراه داشته باشند.

کاربرگ ریاضی ( پرسش های درس ۲) و کاربرگ فارسی(شهدا خورشیدند) پاسخ داده شود.

اجتماعی : درس ۱۸ پرسش می شود.

یک صفحه املا از دروس( ۸ و ۹ و ۱۰ ) نوشته شود.

رفتن به نوار ابزار