ریاضی: صفحه ی ۶۹ در دفتر نوشته شود.(از مداد رنگی استفاده شود.)
فارسی: درس دریاقلی رو خوانی شود.
هدیه: درس نهم (جهان دیگر) را پیش خوانی کرده و برای ارائه ی خلاصه درس به کلاس آماده باشند.
کتاب هدیه و فارسی همراه داشته باشند.

آزمون اجتماعی برگزار می شود.(کاربرگ های انتهای کتاب را با دقت بیش تر مطالعه شود)

رفتن به نوار ابزار