ریاضی:۲ سوال صفحه ی ۷۴ حل شود.
سوالات اضافه ی نوشته شده دردفتر ،پاسخ داده شود.(۵ سوال)
فارسی: ۵ ترکیب اضافی از درس دریاقلی پیدا کرده و بنویسید.
با کلمات (ایران – جان -فراز و فرود-جنگ تحمیلی) ۴ خط در مورد ایران بنویسید.

اجتماعی: دروس ۱۰،۱۱،۱۲ پرسش می شود(حتمأ مطالعه شود.تأثیر مثبت دارد)

رفتن به نوار ابزار