کاربرگ دلنوشته در مورد سردار سلیمانی را کامل کرده و بیاورید.
اجتماعی: یک برنامه ی روزانه برای خود آماده کرده و بیاورید.
آزمون فارسی برگزار می شود.(سوالات حل شده در دفتر با دقت خوانده شود.)

توجه ! توجه !
پیک های آدینه و کاربرگ ها و پرسش های درس ریاضی (تمام برگه های داده شده) را بیاورید
.

رفتن به نوار ابزار