شنبه:
هدیه : از درس ۸ تا ۱۰ آزمون گرفته می شود.
فارسی : شعر همه از خاک پاک ایرانیم با معنی نوشته شود.
از درس دریا قلی و تندگویان یک صفحه املا نوشته شود.
نگارش: کسانی که تمرین های کتاب نگارش را ناقص انجام داده اند؛کامل کنند.
ریاضی : مبحث اعشار و مختصات مطالعه شود.
فرم های خودارزیابی را کامل کرده و شنبه تحویل داده شود.

پوشه کارها را همراه داشته باشید.

‌ ممنون از صبوری شما

رفتن به نوار ابزار