فرم های خود ارزیابی دانش آموز را کامل کرده و بیاورید.
اجتماعی : درس ۱۴ را خوانده و سوالات متن آن را پیدا کرده و بنویسید و دروس ۱۱تا ۱۳ مطالعه شود.
فارسی: ۵ مورد کنایه (معنای نزدیک و دور)و مبالغه بنویسید.
ریاضی: از هر مبحث یک سوال نوشته و پاسخ دهید.(جمع و تفریق ،ضرب و تقسیم کسر و اعداد اعشاری)

(یادآوری)کاربرگ های هدیه و علوم را کامل کرده و همراه داشته باشید.

کتاب هدیه و فارسی آورده شود.

رفتن به نوار ابزار