یک صفحه املا از درس دهم نوشته شود.
از روی غلط های املایی سر مشق داده شده ۲ بار نوشته شود.
کاربرگ تبدیل واحد ریاضی پاسخ داده شود.

اجتماعی: دروس ۱۳ تا ۱۶ آزمون گرفته خواهد شد.

رفتن به نوار ابزار