فارسی: از دروس ۹ و ۱۰ ،کلمات هم آوا (ز، ذ،ض،ظ،س،ص،ث،ت،ط،عـ،ع،ـع،ـعـ،غـ،ـغـ،ـغ، هـ،ـهـ، ـه،ه)را پیدا کرده و طبقه بندی کنند.

مثال:

صدای ز صدای ع صداع ق صدای هـ

ضعف علی

منظور معلم

لذت ربیع

عزیز شجاع

ریاضی: حجم یخچال و سطح در اتاق و طول کتاب درسی را اندازه گیری کرده و بنویسند.

رفتن به نوار ابزار