پیک آدینه پاسخ داده شود.

فارسی: از درس ۱۰ و ۱۱ کلماتی که دارای حروف (ث ،س،ت،ط،ز،ذ،ض،ظ،ک،گ، عـ،ـعـ،ـع،ع،غـ،ـغـ،ـغ،غ،ق، هـ،ـهـ،ـه،ه) می باشند ،پیدا کرده و در گروه های مخصوص طبقه بندی کنید.مانند:
صدای( ق ) —————- صدای (ز)
غریب —————– ذوالفقاری
قایق —————– ناظم
بغض —————— ساز
باغ —————– بعضی
شنبه:۹۸/۱۱/۲۶ آزمون علوم (دروس ۸ و ۹) برگزار می شود.

رفتن به نوار ابزار