سوالات مروری علوم و ریاضی موجود در تصاویر را دردفتر نوشته و پاسخ دهید.

سوالات مروری علوم ، مربوط به دروس ۱ تا ۱۰ ؛ با دقت به سوالات پاسخ دهید.⬆⬆

فارسی: یکبار از روی درس دوستی نوشته و معنی آن را بخوانید.

یک انشا در رابطه با پدر نوشته و طراحی کنید.

ریاضی : بخش اندازه گیری زاویه ها را مطالعه کنید تا درس جلسه ی قبل،در ذهنتان تثبیت شود.

اجتماعی : دروس ۱۷ و ۱۸ مطالعه شود.

فارسی: پاسخ سوالات نوشته شده ، در دفتر فارسی را از کتاب نگارش، پیدا کرده و بنویسید.( آزمون فارسی دروس ۱۰ و ۱۱) برگزار می گردد.

ریاضی : تصویر موجود را در دفتر نوشته و پاسخ دهید.

قرآن: روخوانی و کار در کلاس پرسش می شود.

گونیا و نقاله همراه داشته باشید.

مطالب داخل کانال مطالعه گردد.

ریاضی : تمرین صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ در دفتر نوشته شود.

فارسی : عناصر داستانی را از درس عطار و جلال الدین محمّد پیدا کرده و نوشته شود.

کتاب و دفتر فارسی و ریاضی همراه داشته باشید.

تصویرهای موجود را در دفتر وارد کنید.

گونیا و نقاله همراه داشته باشید.

رفتن به نوار ابزار