شنبه : آزمون علوم دروس ۸ و ۹ برگزار می گردد.

ریاضی: تبدیل واحدهای موجود در تصویر ، در دفتر نوشته شود.

تبدیل واحدهای طول، سطح،جرم، حجم و گنجایش

پیک آدینه پاسخ داده شود.

فارسی: از درس ۱۰ و ۱۱ کلماتی که دارای حروف (ث ،س،ت،ط،ز،ذ،ض،ظ،ک،گ، عـ،ـعـ،ـع،ع،غـ،ـغـ،ـغ،غ،ق، هـ،ـهـ،ـه،ه) می باشند ،پیدا کرده و در گروه های مخصوص طبقه بندی کنید.مانند:
صدای( ق ) —————- صدای (ز)
غریب —————– ذوالفقاری
قایق —————– ناظم
بغض —————— ساز
باغ —————– بعضی
شنبه:۹۸/۱۱/۲۶ آزمون علوم (دروس ۸ و ۹) برگزار می شود.

فارسی: از دروس ۹ و ۱۰ ،کلمات هم آوا (ز، ذ،ض،ظ،س،ص،ث،ت،ط،عـ،ع،ـع،ـعـ،غـ،ـغـ،ـغ، هـ،ـهـ، ـه،ه)را پیدا کرده و طبقه بندی کنند.

مثال:

صدای ز صدای ع صداع ق صدای هـ

ضعف علی

منظور معلم

لذت ربیع

عزیز شجاع

ریاضی: حجم یخچال و سطح در اتاق و طول کتاب درسی را اندازه گیری کرده و بنویسند.

ریاضی : تمرین صفحه ی ۹۷ در دفتر پاسخ داده شود.

فارسی : رونویسی از درس حکایت انجام شود و یک صفحه املا نوشته شود.

اجتماعی: درس ۱۷ خوانده شود.


فارسی : صفحات ۷۵ و ۷۶ رونویسی شود و دانش زبانی درس ۱۰ (قالب های شعری ) پرسش می شود.
اجتماعی : درس ۱۷ پیش خوانی شود .

پیک آدینه پاسخ داده شود.

فارسی : از روی صفحه ی ۶۸ نوشته شود.

هدیه : دروس ۱۲ و ۱۳ آزمون گرفته می شود.

کاربرگ ریاضی و نگارش انجام شود.

آزمون فارسی از دروس ۷ تا ۹ برگزار می شود.(کتاب نگارش به دقت خوانده شود.)

والدین محترم، لطفأ به فرزندانتان فرصت بدهید تا فارسی و نگارش را بخوانند و کاربرگ نگارش را از آنها، آزمون بگیرید. با سپاس


یک صفحه املا از درس دهم نوشته شود.
از روی غلط های املایی سر مشق داده شده ۲ بار نوشته شود.
کاربرگ تبدیل واحد ریاضی پاسخ داده شود.

اجتماعی: دروس ۱۳ تا ۱۶ آزمون گرفته خواهد شد.

کاربرگ های داده شده (علوم و ریاضی) پاسخ داده شود.

یک صفحه املا از تمام دروس نوشته شود.

اجتماعی و قرآن پرسش می شود.

کاربرگ فارسی پاسخ داده شود.

کاربرگ دهه ی فجر رنگ آمیزی شود.

یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ ،دروس ۶و ۷ علوم آزمون گرفته می شود.

رفتن به نوار ابزار